Std. Zeit Mo Di Mi Do Fr
             
1 7:45 - 8:30  Deu  Mu  En  Ma  Ma
2 8:40 - 9:25  Sp  Geo  En  En  En
3 9:50 - 10:35  Phy  Ku  Bio  Phy  Bio
4 10:40 - 11:25  Eth/Reli  Mu  Ma  Geo  Bio
5 11:35 - 12:20  WTH  Deu  Ge  Deu  Sp
6 12:50 - 13:35  WTH  Deu  Ge  Eth/Reli  Sp
7 13:40 - 14:25  Info  NK/Ru  KS    Ru